Staff

Mikhail Khodjakov
Editor-in-Chief
Lyudmila Ryabova
Associate Editor
Nikolay Bogomazov
Managing Editor
Kirill Boldovskiy
Associate Editor
Ekaterina Bender
Editorial Assistant